Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky / MSI Eshop

VŠEOBECNÉ  OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. 1. Úvodné ustanovenia

1.1 Obchodná spoločnosť MSI, spol. s r.o., Jakabová 59, 821 04 Bratislava, IČO: 31 343 015, IČDPH: SK2020293363 (ďalej primerane len „predávajúci“ alebo „MSI, spol. s r.o.“) je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:  Sro, vložka 4413/B. Spoločnosť MSI, spol. s r.o. prevádzkuje nákupný web portál/web shop na stránke www.msi.sk.

1.2 Adresa elektronickej pošty predávajúceho msi@msi.sk. Telefónne číslo operátora: +421 907 701 702   (Po – Pia: 7.00 – 15.00 hod.). Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.msi.sk.

1.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „VOP“)  a zákon č. 250/2007 o ochrane  spotrebiteľa upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou MSI, spol. s r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na stránke www.msi.sk. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.msi.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) uvedený v bode 3 VOP.

1.4 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.msi.sk, uzatvorená podľa bodu 2 a nasl. VOP.

1.5 Údaje prezentované na nákupnom portály (najmä dostupnosť, cena, objemy) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Na každú mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

 1. 2. Objednávanie tovaru, dodacie podmienky  a náklady na dodanie tovaru

2.1 Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnom     portáli predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne.                                                                                                                 Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:                                                              -ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná  pri uzatváraní zmluvy na diaľku  v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno, priezvisko, adresu a dodaciu adresu ak je rozdielna od fakturačnej adresy. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.                                                                                                                          - ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

2.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka telefonický overená a z Vašej strany potvrdená. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme, prípadne Vás budeme bližšie informovať o Vašej objednávke  vždy telefonický.

2.3 Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 15 dní. Predávajúci expeduje tovar do 3 pracovných dní. Dodanie tovar predávajúci uskutočňuje počas pracovných dní od 9.00 do 16.00 hod. O presnom dni expedície a dodania tovaru predávajúci  informuje kupujúceho telefonický.

2.4 V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru ( meno, adresa, adresa dodania, telefón ).

2.5 Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu / doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny tovaru a následnom prevzatí tovaru podľa VOP bodu 2.7

2.6 Pri preberaní tovaru predávajúci kupujúcemu doručí  doklad o prevzatí tovaru, faktúru za dodaný tovar a dodací list. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu:

 • ak kupujúci alebo ním určená tretia osoba preberie všetky  časti objednaného   tovaru,
 • ak sa tovar objednaný kupujúcim v jednej objednávke dodáva oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý je dodaný ako posledný,
 • ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

2.7 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu podľa VOP bodu 2.4 na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky.

 • poštovné pri objednávke nad 50,- € s DPH v cene,
 • poštovné pri objednávke do 49,- € s DPH za 6.- €

2.8 Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodanie tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky  ( t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy ).

2.9 Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme,  je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

 1. 3 Záruka, reklamačné podmienky  a reklamačný poriadok

3.1 Ustanovenie tohto bodu sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a alebo osoby nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje  spotrebiteľské reklamácie v súlade správnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

3.2 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť  odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 Občianskeho zákonníka.

3.3 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na adresu: Modřice, Masaryková 118, PSČ: 664 42, Česká republika, a to odoslaním tovaru,  dokladu o kúpe a popisu vady tovaru a spôsobu akým sa vada prejavuje.

3.4 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru  alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné. Predávajúci vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru.

3.5 Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 3O dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar.

 1. 4.Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

4.1  Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu zrušiť objednávku pred  expedíciou, telefonický  prostredníctvom operátora na telefónnom čísle:  +421 907 701 702. V prípade nedodania tovaru     z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť  dodania náhradného tovaru.

4.2 Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru  a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

 1. 5.Podmienky ochrany osobných údajov

5.1 Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť MSI, spol. s r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú Jakabova 59, 821 04 Bratislava, www.msi.sk, msi@msi.sk, tel.: +421 248 203 601

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu .

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

 

5.2 Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

 

Účel spracúvania OÚ

Právny základ na spracovanie
článok 6 ods. 1 GDPR
zákony v znení neskorších predpisov

Kategórie dotknutých osôb

Kategória OÚ

Doba uchovávania OÚ

Katogória príjemcov OÚ

vystavenie daňového dokladu

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

napr. účtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér

zmluvné a predzmluvné vzťahy

článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy

zákazníci

bežné osobné údaje

lehota uvedená v zmluve

 

reklamácie

článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

zákazníci

bežné osobné údaje

podľa zákona uvedeného v právnom základe

 

zasielanie marketingových materiálov

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

zákazníci

bežné osobné údaje

 

mailchimp

identifikácia užívateľa webstránky

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

návštevníci webstránky

bežné osobné údaje

 

Google, Facebook

prihlásenie sa užívateľa do online služieb

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

návštevníci webstránky

bežné osobné údaje

počas trvania registrácie

žiadni príjemcovia

 

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky.

5.3 Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:

Ing. Sergej Michalčin, email: sergej.michalcin@msi.sk, +421 248 203 601

 

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

6.1  Predávajúci je oprávnený uchovať  archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 rokov. Archivovaná zmluva nie je dostupná kupujúcemu. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk .

6.2 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich meniť, rušiť, upravovať alebo nahrádzať novými  s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky v tomto znení sú zverejnené a platné od 01.08.2014 a použijú sa na objednávky doručené cez nákupný portál, overené telefonický po tomto dátume.

Spoločnosť MSI, spol. s r.o. ako predávajúci si vyhradzuje právo, zmeniť  nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

MmQ1ZDdlO