Tel.: +420 602 793 128    Otváracia doba: 7:00 - 16:00

TOVAR V AKCI

9,94 EUR
cena za balení 6,62 EUR
skladom
akcia
13,25 EUR
cena za balení 11,59 EUR
skladom
akcia
27,95 EUR
cena za balení 18,63 EUR
skladom
akcia

KONTAKTY

MSI, spol. s r.o.
Jakabova 59
821 04 Bratislava
tel: e-shop: +420 547 422 974, +420 602 793 128
info@msi.sk
www.msi.sk

Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop“ alebo „internetový obchod“) umiestne­ného na doméne msi.sk  (ďalej len „internetová doména“) je:

MSI, spol. s r.o.

sídlo:                  Jakabova 59, 821 04 Bratislava

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,  oddiel Sro, vložka číslo 4413/B,  register Mestského súdu Bratislava III

IČO:                      31 343 015                                                       

DIČ:                      202093363

IČ DPH:                SK202093363

tel.:                       +421 (0)248 203 601

e-mail:                 info@msi.sk

orgány dozoru:  

Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava (podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu pre  nepotra­vi­nárske výrobky)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky)

(ďalej len „spoločnosť“)

 

Článok I
Základné pojmy

Predávajúci – spoločnosť  MSI, spol. s r.o. , ktorá  pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet

Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti 

Podnikateľ  je:

 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia ,
 3. osoba,  ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná  do evidencie podľa osobitých predpisov,

Kupujúci  - spoločné označenie pre spotrebiteľa a podnikateľa

Tovar – tovar  ponúkaný prostredníctvom e-shopu.

Objednávka – úkon kupujúceho,  ktorým vyjadruje vôľu  nakúpiť tovar v e-shope.

Cena – celková cena uvedená v objednávke,  t.j.  cena za tovar, ktorý si kupujúci  objednal a je uvedený v objednávke vrátane  DPH a ceny dopravy.

Cena dopravy (dopravné) – cena za dopravu tovaru ku kupujúcemu.

VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky.

 

Článok II
Všeobecné ustanovenia

 1. Zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa budú spravovať týmito VOP, ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími právnymi predpismi, ktoré sa  týkajú spotrebiteľov
 2. Na zmluvné vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a podnikateľom sa vzťahujú ustanovenia VOP, ak je to vo VOP vyslovene uvedené  a zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 3. Predávajúci je členom Zväzu obchodu Slovenskej republiky a zaviazal sa dodržiavať jeho etický kódex, ktorý je prístupný na internetovej stránke  www.biznis.sk.

 

Článok III
Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Kupujúci  si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne msi.sk.
 2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Po stlačení tlačidla „Do košíka“ alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka kupujúceho . Nákupný košík  je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a je možné v ňom vykonávať zmeny.
 3. Počas nákupného procesu si kupujúci  zvolí spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvo­leného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená kupujúcim  je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom kupujúci  je počas nákupného procesu informovaný  o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.
 4. Objednávku kupujúci  dokončí  stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“.  Pred dokončením objednávky  je kupujúci  povinný oboznámiť sa s týmito VOP,  Reklamačným  poriadkom a Podmienkami  ochrany osobných údajov. 
 5. Dokončením objednávky kupujúci  potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť s:

         a) vlastnosťami objednaného tovaru,

         b) celkovou cenou, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť,

         c)  týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom a Ochranou osobných údajov.

 1. Ihneď po dokončení objednávky zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho:                                                                                            a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare,                                                                                                                      b) VOP, ktoré sú platné a účinné v čase dokončenia objednávky kupujúcim,                                                                                                    c) poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy vrátane vzorového formulára na uplatnenie tohto práva.
 1. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 7 tohto článku VOP sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzatvorenú.

 

Článok IV
Platobné podmienky

 1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH.
 2. K cene objednaného tovaru, ktorej výška neprekročí sumu 49 € sa pripočítava dopravné v paušálnej sume 6 €.  
 3. Ak cena objednaného tovaru je 50 € a viac, dopravné je zahrnuté v cene tovaru.  
 4. Cenu objednaného tovaru a dopravné môže kupujúci uhradiť iba dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);

 

Článok V
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu sprostredkovateľom doručenia (kuriérom).
 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v lehote 15 dní odo dňa potvrdenia objednávky emailom podľa čl. III ods. 7 VOP (dodacia lehota).  Ak nemôže predávajúci dodať tovar uvedenej v lehote a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, že tovar nebude dodaný lehote podľa ods. 1 prostredníctvom emailu.
 2. O dni doručenia informuje predávajúci kupujúceho emailom („oznámený deň doručenia“).  
 3. Predávajúci doručí kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Kupujúci je povinný prevziať tovar na dodacej adrese v deň uvedený v emaily podľa čl. V ods. 3 VOP.  
 4. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v oznámený deň doručenia, predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poško­denia tovaru, je kupujúci  povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí sprostredkovateľ doručenia (kuriér).
 6. Kupujúci je povinný svojím podpisom prevzatie tovaru potvrdiť podpisom na dodacom liste, ktorý mu predloží sprostredkovateľ doručenia.
 7. Predávajúci odovzdá kupujúcemu spolu s tovarom dodací list. Daňový dok­lad (faktúru) zasiela predávajúci kupujúcemu v elektronickej podobe (ďalej len „elektronická faktúra“) na e-mailovú adresu kupujúceho.

Článok VI
Právo spotrebiteľa na  odstúpenie  od zmluvy 

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dô­vodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých kusov alebo dielov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) predaja tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

b) predaji tovaru uzavretého v hygienickom ochrannom obale, ktorý nie j vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo odstúpiť od zmluvy podľa ods. 1 a 2  čl. VI týchto VOP u predávajúceho akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy predávajúceho uvedené v záhlaví týchto VOP. Spotrebiteľ môže použiť na odstúpenie od zmluvy aj formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP a bol spotrebiteľovi tiež zaslaný spolu s potvrdením objednávky podľa čl. III ods. 7 týchto VOP.        
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty podľa ods. 2 čl. VI týchto VOP.  
 3. Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené času primeranému použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim podľa čl. IV ods. 4 týchto VOP alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi oznámená emailom po uzatvorení zmluvy. 
 4. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhra­dil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane ná­kla­dov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhra­da bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o o odstúpení od zmluvy, nemožno predávajúcemu dodať z dôvodov, že predávajúci odoprel poštovú zásielku prijať, neprevzal v odbernej lehote  alebo ho nemožno na uvedenej poštovej adrese zistiť,  oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslanie predávajúcemu na adresu oznámenú spotrebiteľovi emailom podľa čl. IV ods. 4 týchto VOP.
 5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu , dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 
 7. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby podľa ods. 9 na účet uvedený spotrebiteľom v odstúpení od zmluvy.
 8. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa čl. VI ods.9 VOP pred tým, ako mu je dodaný tovar  spotrebiteľom vrátený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu späť.
 9. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota na odoslanie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr posledný deň lehoty.
 10. Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu spotrebiteľ.
 11. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.  
 12. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP

 

Článok VII
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci  nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho  v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom ak kupujúci  tovar neprevezme.

 

Článok VIII
 Zodpovednosť  za vady  tovaru dodaného spotrebiteľovi a reklamácie

 1. Ak predávajúci zodpovedá za vadu dodaného tovaru

a)  a ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ  môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi  nespôsobí závažné ťažkosti,

 

b) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má  spotrebiteľ  právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi,  ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ  nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 1. Postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady tovaru dodaného spotrebiteľovi a postup pri uplatňovaní reklamácií sa riadi Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

 

Článok IX
Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.10.2023

 

 

Príloha č. 1  k VOP - Formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte prosím nasledovný formulár a odošlite na adresu predávajúceho.

................................................................................................................................................

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci:

MSI, spol. s r.o.

sídlo:                  Jakabova 59, 821 04 Bratislava

 

       Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:...........................................................

Adresa spotrebiteľa:..............................................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar...............................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Dátum objednania

.......................................................................................................................

Dátum dodania

.......................................................................................................................

Číslo účtu, na ktorý Vám majú byť vrátené platby, ak výslovne súhlasíte s tým, aby Vám boli platby vrátené na účet

.......................................................................................................................

Dátum

........................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa

.......................................................................................................................

Príloha č. 2 VOP

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, 

keď ste Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevzali  všetky časti objednaného tovaru,

- alebo ak sa tovary objednané  Vami  v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- ak sa dodáva  tovar pozostávajúci z viacerých kusov alebo dielov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

- ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese MSI, spol. s.r.o., Jakabova 59, 821 04 Bratislava. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám  zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s vrátením platieb na účet a to tým, že uvediete číslo účtu, na ktorý Vám majú byť platby zaslané vo vyhlásení o tom, že odstupujete od zmluvy. V prípade, že súhlasíte s tým, aby Vám platby boli vrátené na účet, nebudú Vám v súvislosti s týmto vrátením  účtované akékoľvek  ďalšie  poplatky.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.  

Tovar nám zašlite späť poštou alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva  na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YmQzZDV