Tel.: +420 602 793 128    Otváracia doba: 7:00 - 16:00

TOVAR V AKCI

29,81 EUR
cena za balení 21,53 EUR
skladom
akcia
19,87 EUR
cena za balení 13,25 EUR
skladom
akcia
13,25 EUR
cena za balení 11,59 EUR
skladom
akcia

KONTAKTY

MSI, spol. s r.o.
Jakabova 59
821 04 Bratislava
tel: +420 602 793 128
info@msi.sk
www.msi.sk

Reklamačný poriadok
REKLAMAČNÝ PRORIADOK

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť MSI, spol. s r.o., Jakabova 59, 821 04 Bratislava, IČO: 31 343 015, DIČ: 2020293363, IČ DPH: SK2020293363, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 4413/B, e-mail: info@msi.sk (ďalej len „predávajúci“) vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií  kupujúcich, ktorý nakupujú tovar ako spotrebitelia v súvislosti s kúpou tovaru prostredníctvom internetového obchodu na www.msi.sk.  

1.2.  Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s  § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom.   

Článok II.

Zodpovednosť za vady tovaru

2.1 Bezprostredne pri prevzatí tovaru je  Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet balíkov. V prípade akýchkoľvek zrejmých vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 24 hodín oznámiť prepravcovi ako aj predávajúcemu. Kupujúci je povinný na doklade o doručení zásielky vyznačiť všetky zrejmé poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak Kupujúci nevytkne nedoručenie dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, platí predpoklad riadneho dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ sa nepreukáže opak. Poškodenie dodaného tovaru bezodkladne oznámi Kupujúci Predávajúcemu elektronicky alebo iným vhodným spôsobom.

2.2 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád, má v ponuke popísanú Kupujúcim objednanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

2.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec  pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

2.4 Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho skladovania, používania, a/alebo nesprávneho zásahu.

2.5 Napriek ustanoveniu bodu 2.3. Predávajúci nezodpovedá za vady:

-   ak Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,

-  ak Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pokiaľ mu bola práve z dôvodu takejto      vady poskytnutá zľava z ceny tovaru,

-   ak je tovar Kupujúcim reklamovaný po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má uchovať svoje špecifické vlastnosti,

-   pri tovare predávanom za nižšiu cenu, ak pre takúto vadu bola dojednaná nižšia cena,

-  ak Kupujúci neskladoval tovar, ktorým je víno alebo obdobný produkt, v podmienkach, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie jeho kvality a zdravotnej neškodnosti.

 

Článok III.

Záručná doba

3.1 Dĺžka záručnej doby

a) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

b) Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

c) Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

d) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

3.2 Začiatok plynutia záručnej doby

a) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

b) Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

3.3 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o jeho  uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená elektronicky (napr. e-mailom), Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď (e-mailom); ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Článok IV.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

4.1 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú písomne poštou u predávajúceho na adrese: MSI, spol. s r.o. Jakabova 59, 821 04 Bratislava alebo na e-mailovej adrese info@msi.sk.

4.2 Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť najneskôr do uplynutia záručnej doby a pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.

4.3 Pri uplatnení reklamácie  je Kupujúci povinný predložiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, popis vady, kópiu dokladu o kúpe (faktúry), a kontaktné údaje Kupujúceho. 

 

Článok V.

Povinnosti Predávajúceho prípade uplatnenia reklamácie Kupujúcim

5.1 Prijatie reklamácie.

5.1.1 Ak Kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady osobne, Predávajúci resp.  ním poverený zamestnanec alebo určená osoba sú povinní poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené v tomto reklamačnom poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.

5.1.2 Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom emailu, predávajúci je povinný potvrdenie o  uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5.2 Spôsob vybavenia reklamácie.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to nasledovne:

a)   ihneď,

b)   v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,

c)   v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.3 Zamietnutie reklamácie.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok nie je možné od Kupujúceho žiadať úhradu nákladov spojených s týmto odborným posúdením a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju odmietol, je povinný v doklade o odmietnutí reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie Predávajúcim určenej osobe,  všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie. Znova uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť.

5.4 Vybavenie reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty môže Kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok a to bez ohľadu na oprávnenosť reklamácie.

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie. 

Článok VI.

Nároky Kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie      

6.1 Odstrániteľné vady tovaru.

a)  ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.2. Neodstrániteľné vady tovaru.

a) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

b) ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

  

Článok VII.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že  spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie  Predávajúcim alebo keď sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má  spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 26.10.2023

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZDBhYjkzM