Tel.: +420 602 793 128    Otváracia doba: 7:00 - 16:00

TOVAR V AKCI

29,81 EUR
cena za balení 21,53 EUR
skladom
akcia
41,40 EUR
cena za balení 30,36 EUR
skladom
akcia
12,42 EUR
cena za balení 11,73 EUR
skladom
akcia

KONTAKTY

MSI, spol. s r.o.
Jakabova 59
821 04 Bratislava
tel: +420 602 793 128
info@msi.sk
www.msi.sk

Vrátenie tovaru
VRÁTENIE TOVARU

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, 

 keď ste Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevzali  všetky časti objednaného tovaru,

- alebo ak sa tovary objednané  Vami  v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- ak sa dodáva  tovar pozostávajúci z viacerých kusov alebo dielov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

- ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese MSI, spol. s.r.o., Jakabova 59, 821 04 Bratislava. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám  zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s vrátením platieb na účet a to tým, že uvediete číslo účtu, na ktorý Vám majú byť platby zaslané vo vyhlásení o tom, že odstupujete od zmluvy. V prípade, že súhlasíte s tým, aby Vám platby boli vrátené na účet, nebudú Vám v súvislosti s týmto vrátením  účtované akékoľvek  ďalšie  poplatky.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.  

Tovar nám zašlite späť poštou alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva  na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

3. Formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte prosím nasledovný formulár a odošlite na adresu predávajúceho.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Predávajúci:

MSI, spol. s r.o.

sídlo: Jakabova 59, 821 04 Bratislava

 

       Spotrebiteľ:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:...........................................................

Adresa spotrebiteľa:..............................................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar...............................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Dátum objednania

.......................................................................................................................

Dátum dodania

.......................................................................................................................

Číslo účtu, na ktorý Vám majú byť vrátené platby, ak výslovne súhlasíte s tým, aby Vám boli platby vrátené na účet

.......................................................................................................................

Dátum

........................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa

.......................................................................................................................

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MjVhZ