Tel.: +420 602 793 128    Otváracia doba: 7:00 - 16:00

TOVAR V AKCI

13,25 EUR
cena za balení 11,59 EUR
skladom
akcia
9,94 EUR
cena za balení 6,62 EUR
skladom
akcia
12,42 EUR
cena za balení 11,73 EUR
skladom
akcia

KONTAKTY

MSI, spol. s r.o.
Jakabova 59
821 04 Bratislava
tel: +420 602 793 128
info@msi.sk
www.msi.sk

Záručné podmienky
ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Zodpovednosť za vady tovaru

Článok I.

1.1 Bezprostredne pri prevzatí tovaru je  Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet balíkov. V prípade akýchkoľvek zrejmých vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 24 hodín oznámiť prepravcovi ako aj predávajúcemu. Kupujúci je povinný na doklade o doručení zásielky vyznačiť všetky zrejmé poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak Kupujúci nevytkne nedoručenie dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, platí predpoklad riadneho dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ sa nepreukáže opak. Poškodenie dodaného tovaru bezodkladne oznámi Kupujúci Predávajúcemu elektronicky alebo iným vhodným spôsobom.

1.2 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád, má v ponuke popísanú Kupujúcim objednanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

1.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec  pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

1.4 Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho skladovania, používania, a/alebo nesprávneho zásahu.

1.5 Napriek ustanoveniu bodu 1.3. Predávajúci nezodpovedá za vady:

-   ak Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,

-  ak Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pokiaľ mu bola práve z dôvodu takejto      vady poskytnutá zľava z ceny tovaru,

-   ak je tovar Kupujúcim reklamovaný po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má uchovať svoje špecifické vlastnosti,

-   pri tovare predávanom za nižšiu cenu, ak pre takúto vadu bola dojednaná nižšia cena,

-  ak Kupujúci neskladoval tovar, ktorým je víno alebo obdobný produkt, v podmienkach, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie jeho kvality a zdravotnej neškodnosti.

 

Článok II.

Záručná doba

2.1 Dĺžka záručnej doby

a) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

b) Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

c) Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

d) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

2.2 Začiatok plynutia záručnej doby

a) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

b) Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

2.3 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o jeho  uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená elektronicky (napr. e-mailom), Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď (e-mailom); ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Článok III.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

3.1 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú písomne poštou u predávajúceho na adrese: MSI, spol. s r.o. Jakabova 59, 821 04 Bratislava alebo na e-mailovej adrese info@msishop.sk.

3.2 Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť najneskôr do uplynutia záručnej doby a pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.

3.3 Pri uplatnení reklamácie  je Kupujúci povinný predložiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, popis vady, kópiu dokladu o kúpe (faktúry), a kontaktné údaje Kupujúceho. 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

M2EyMmZ