Tel.: +420 602 793 128    Otváracia doba: 7:00 - 16:00

TOVAR V AKCI

29,81 EUR
cena za balení 21,53 EUR
skladom
akcia
9,94 EUR
cena za balení 6,62 EUR
skladom
akcia
13,25 EUR
cena za balení 11,59 EUR
skladom
akcia

KONTAKTY

MSI, spol. s r.o.
Jakabova 59
821 04 Bratislava
tel: +420 602 793 128
info@msi.sk
www.msi.sk

Ochrana osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú nevyhnutné na to aby sme Vám vedeli poskytnúť požadované služby a slúžia tiež pre účely vytvárania databázy zákazníkov, pre účely vernostných programov, pre účely zasielania tovaru a reklamácií tovaru.

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti MSI, spol. s r.o.  so sídlom Jakabova 59, 821 04 Bratislava,  IČO: 31 343 015,  zapísaná v  Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III , oddiel: Sro, vložka č.: 4413/B (ďalej len spoločnosť“), v súvislosti s využívaním e-shopu  spoločnosti na internetovej doméne msi.sk.

Spracovanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť  spracúva  na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar ( uhradená suma),) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je  v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi  článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a  v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov je  v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi  nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

 1. Objednávka tovaru

Spoločnosť  spracúva na účely objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka na objednávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

 

 1. Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť  spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e- shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 

 1. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť  spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 

 1. Uplatňovanie nárokov 

Spoločnosť  spracúva na účely uplatňovania nárokov nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti.  Oprávneným záujmom spoločnosti  je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti. 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
 • Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči msi.sk uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 

 1. Plnenie zákonných povinností

Spoločnosť  spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia svojich zákonných povinností 

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 


7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo

 • požadovať prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti elektronicky zaslaním e-mailu na emailovú adresu info@msi.sk                    

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZTVjY